Program de lucru: L-J 730-1600 Vineri 730-1300
2017

HOTĂRÂREA NR. 1 /2017
privind aprobarea utilizării unei sume din excedentul anului precedent, pentru acoperirea definitivă a
deficitului sectiunii de dezvoltare

HOTĂRÂREA NR.2/2017
privind repartizarea unei locuinţe rămasă vacantă pentru tineri,destinate închirierii,construite de Agenţia
Naţională pentru Locuinţe,date în administrarea oraşului Băile Tuşnad

HOTĂRÂREA NR.3/2017
cu privire la scutirea de la plata impozitului pe clădire și teren
a numitei Szabo Elisabeta.

HOTĂRÂREA NR.4/2017
privind aprobarea măsurilor de optimizare a capacităţii de apărare
împotriva incendiilor

HOTĂRÂREA NR.5/2017
privind organizarea activității de apărare împotriva incendiilor în oraşul Băile Tușnad

   Anexa nr.1 la Hotărârea nr.5/2017

HOTĂRÂREA NR. 6 /2017
privind aprobarea criteriilor şi a metodologiei de încadrare a clădirilor și a terenurilor situate în
intravilanul orașului Băile Tușnad,în categoria clădirilor şi terenurilor neîngrijite,în vederea majorării
impozitului pentru aceste clădiri şi terenuri

HOTĂRÂREA NR.7/2017
privind aprobarea Planului anual de acţiuni de interes local

HOTĂRÂREA NR.8/2017
privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HOTĂRÂREA NR.9/2017
privind aprobarea bugetului local pe anul 2017

HOTĂRÂREA NR.10/2017
privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local pe anul 2016

HOTĂRÂREA NR.11/2017
privind aprobarea modificării tarifelor la serviciul public de salubrizare

HOTĂRÂREA NR. 12 /2017
privind modificarea Hotărârii nr.34/2016 privind stabilirea
impozitelor și taxelor locale pe anul 2017

HOTĂRÂREA NR.13/2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii Comerciale
“WELLNESS TUSNAD” S.R.L pe anul 2017

HOTĂRÂREA NR. 14/2017
privind aprobarea modificării preţurilor şi tarifelor la serviciul public de alimentare
cu apă potabilă şi de canalizare

HOTĂRÂREA NR.15/2017
privind aprobarea listei cu solicitanţii îndreptăţiţi să primească locuinţă socială,în ordinea de prioritate

HOTĂRÂREA NR.16/2017
privind aprobarea Programului anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din fondurile
bugetului local al orașului Băile Tușnad pe anul 2017 pentru activităţi nonprofit de interes local

HOTĂRÂREA NR.17/2017
privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
orașului Băile Tușnad și instituţiilor publice

HOTĂRÂREA NR. 18/2017
privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnicoeconomici aferente obiectivului de investiție „EXTINDERE COMPLEX BALNEAR BĂILE TUŞNAD JUD.HARGHITA

HOTĂRÂREA NR.19/2017
privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile a programelor,proiectelor și acțiunilor culturale din fondurile bugetului local al orașului Băile Tușnad pe anul 2017

   Anexa nr.1 la Hotărârea nr.19/2017

   Anexa nr.2 la Hotărârea nr.19/2017.

HOTĂRÂREA NR.20/2017
privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile a programelor,proiectelor și acțiunilor în domeniul sportului din fondurile bugetului local al orașului Băile Tușnad pe anul 2017

   Anexa nr.1 la Hotărârea nr.20/2017

   Anexa nr.2 la Hotărârea nr.20/2017

HOTĂRÂREA NR.21/2017
privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile a programelor,proiectelor și acțiunilor în domeniul turismului din fondurile bugetului local al orașului Băile Tușnad pe anul 2017

   Anexa nr.1 la Hotărârea nr.21/2017

    Anexa nr.2 la Hotărârea nr.21/2017

HOTĂRÂREA NR. 22/2017
cu privire la numirea administratorilor la S.C.WELLNESS TUSNAD S.R.L

HOTĂRÂREA NR.23/2017

privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HOTĂRÂREA NR.24/2017 privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor sociale şi stabilirea chiriei

HOTĂRÂREA NR.25/2017 privind stabilirea chiriei la locuinţele pentru tineri,destinate închirierii, pentru titularii de contract în oraşul Băile Tuşnad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 26/2017 privind aprobarea proiectului ”AMENAJĂRI PARCURI ŞI SPAŢII VERZI ÎN STAŢIUNEA BALNEARĂ BĂILE TUŞNAD”

HOTĂRÂREA NR.27/2017 privind organizarea unui eveniment

HOTĂRÂREA NR.28/2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017

HOTĂRÂREA NR.29/2017 privind stabilirea salariului de bază pentru funcţiile publice şi pentru posturile corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Băile Tușnad,precum şi cuantumului indemnizației de şedinţă lunară de care beneficiază consilierii locali

   ANEXA  nr. 1 la Hotărârea nr. 29/2017

HOTĂRÂREA NR.30/2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HOTĂRÂREA NR.31/2017 privind acceptarea unei donaţie

HOTĂRÂREA NR.32/2017 privind rectificarea bugetului local și aprobarea virărilor de credite bugetare pe anul 2017

HOTĂRÂREA NR.33/2017 privind scoaterea din funcţiune,casarea şi demolarea unei construcţie

HOTĂRÂREA NR.34/2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017

HOTĂRÂREA NR. 35/2017 privind aprobarea dării în administrarea județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita a terenului în suprafață de 800 mp., aparținând domeniului public al orașului Baile Tusnad, județul Harghita, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Construire bază salvamont la Băile Tuşnad ”

HOTĂRÂREA NR. 36/2017 privind modificarea prin completare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a oraşului Băile Tuşnad pentru perioada 2015-2020

HOTĂRÂREA NR. 37/2017 privind aprobarea Studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,,Construirea unei baze Salvamont în oraşul Băile Tuşnad”

HOTĂRÂREA NR. 38/2017 privind actualizarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferente obiectivului de investiție „REABILITAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE ÎN SCOPUL DEZVOLTĂRII TURISTICE A STAŢIUNII BALNEARE BĂILE TUŞNAD”

HOTĂRÂREA NR. 39/2017 privind aprobarea activităților prin care va fi implicat Consiliul Local al Orașului Băile Tușnad în parteneriat cu U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita privind managementul şi implementarea proiectului de finanțare Modernizare/Construire şi dotare de noi baze de salvamont în judeţul Harghita – Băile Tușnad" în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 7., prioritatea de investiţii 7.1.

HOTĂRÂREA NR.40/2017 privind repartizarea unei locuinţe rămasă vacantă pentru tineri,destinate închirierii,construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe,date în administrarea oraşului Băile Tuşnad

HOTĂRÂREA NR.41/2017 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Băile Tuşnad în Consiliul de Administraţie a Şcolii Gimnaziale „Jókai Mór” din Băile Tuşnad

HOTĂRÂREA NR.42/2017 privind aprobarea numărului posturilor de asistent personal al persoanei cu handicap grav

HOTĂRÂREA NR.43/2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2018 

 HOTĂRÂREA NR.44/2017 privind rectificarea bugetului local și aprobarea virărilor de credite bugetare pe anul 2017 

HOTĂRÂREA NR.45/2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HOTĂRÂREA NR.46/2017 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2018

HOTĂRÂREA NR. 47/2017 privind achiziţionarea părţilor sociale deţinut de S.C.APEMIN TUSNAD S.A

HOTĂRÂREA NR.48/2017 privind majorarea capitalului social al S.C. „WELLNESS TUSNAD” S.R.L.

HOTĂRÂREA NR.49/2017 privind Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din oraşul Băile Tuşnad pentru anul şcolar 2018-2019 

   Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 49/2017

HOTĂRÂREA NR. 50/2017 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Băile Tuşnad nr.38/2017 privind actualizarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferente obiectivului de investiție „REABILITAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE ÎN SCOPUL DEZVOLTĂRII TURISTICE A STAŢIUNII BALNEARE BĂILE TUŞNAD”

   Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 50/2017

   Anexa nr.2 la Hotărârea nr. 50/2017

ÎnapoiCalendar evenimente
vremea
Weather by Freemeteo.com
 
 
 
Primăria orașului Băile Tușnad - Strada Oltului nr.114, 535100 Băile Tușnad, jud.Harghita, Tel./Fax.:0266335006, primbt@kabelkon.ro
© Copyright - All rights reserved 2018